Financieel Vitaal®

Klachtenregeling Financieel Vitaal Opleidingen B.V.

  • Wij zijn een opleidingsinstituut voor financieel coaches. Onze missie is om mensen te helpen hun financiële doelen te bereiken en hun financiële en persoonlijke welzijn te vergroten. Onze visie is om een mooiere financiële wereld te creëren, waarin mensen financieel bewust zijn en verantwoord met geld omgaan. Onze waarden zijn deskundigheid, betrokkenheid, transparantie en duurzaamheid. Vanuit deze missie en visie bieden wij verschillende opleidingen aan.  Mocht je als cursist ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan kun je hierover contact opnemen met de betrokken docent of met onze klachtenfunctionaris mevrouw Erna Knipscheer. Jouw melding wordt onderzocht en besproken, waarbij we kijken of er onderling een oplossing gevonden kan worden.
  • Je kunt na het onderlinge overleg of in plaats daarvan een klacht indienen. Dat is een op schrift gestelde uiting van ongenoegen, waarin je jezelf uitlaat over het doen of nalaten van ons instituut. Een klacht kan uitsluitend ingediend worden door een cursist. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden en  de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, een heldere beschrijving van de klacht, datum en ondertekening. Je kunt de klacht mailen naar mevrouw Erna Knipscheer of desgewenst per post versturen naar het volgende adres De Bempte 1, 7141 LN Groenlo, Nederland.
  • Na indiening van de klacht krijg je binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van het indienen van de klacht en de te volgen procedure en verwachte tijdsverloop.  De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld en objectief beoordeeld. Beoordeling van de klacht houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Daarvan word je  zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, dat wil zeggen in ieder geval binnen vier weken na indiening van de klacht. Je word schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld. Mocht er langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen dan wordt je hiervan binnen vier weken na indiening van de klacht geïnformeerd waarbij de reden van het uitstel wordt toegelicht en wordt aangegeven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
  • De klacht is afgehandeld als jij dat hebt aangegeven of bevestigd. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd, waarvan de gegevens vijf jaar worden bewaard.
  • Als cursist heb je bovendien de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na jouw melding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij jouw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl.