Financieel Vitaal®

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij KvK op 15 juni 2023 

Definities

Financieel Vitaal: Financieel Vitaal Opleidingen B.V., gevestigd te Dinxperlo onder KvK nr. 89593960

Klant: degene met wie Financieel Vitaal een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Financieel Vitaal en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Financieel Vitaal.Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Financieel Vitaal zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.


Aanvaarding  

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Financieel Vitaal zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Financieel Vitaal slechts nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Prijzen

Alle prijzen die Financieel Vitaal hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen op die Financieel Vitaal hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Financieel Vitaal te allen tijde wijzigen. 

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Financieel Vitaal vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Financieel Vitaal, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Indien partijen voor een dienstverlening door Financieel Vitaal een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

Financieel Vitaal is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Financieel Vitaal de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Financieel Vitaal heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

Voorafgaand aan de ingang ervan zal Financieel Vitaal prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

De consument heeft het recht om de overeenkomst met Financieel Vitaal op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Financieel Vitaal gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Financieel Vitaal. 

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Financieel Vitaal zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Financieel Vitaal op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Financieel Vitaal, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Financieel Vitaal te betalen. 


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Financieel Vitaal te verrekenen met een vordering op Financieel Vitaal. 

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Financieel Vitaal enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

Financieel Vitaal voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

Financieel Vitaal heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Financieel Vitaal tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Financieel Vitaal tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

             

Informatieverstrekking door de klant  

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Financieel Vitaal.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Financieel Vitaal de betreffende bescheiden. 

Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Financieel Vitaal redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen Financieel Vitaal en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Financieel Vitaal schriftelijk in gebreke stellen. 


Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd 

De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.


Intellectueel eigendom 

Financieel Vitaal behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Financieel Vitaal (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Boetebeding

Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Financieel Vitaal waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Vrijwaring

De klant vrijwaart Financieel Vitaal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Financieel Vitaal geleverde producten en/of diensten. 


Klachten

De klant dient een door Financieel Vitaal geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Financieel Vitaal daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

Consumenten dienen Financieel Vitaal uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Financieel Vitaal in staat is hierop adequaat te reageren. 

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Financieel Vitaal gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Financieel Vitaal.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Financieel Vitaal ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Financieel Vitaal een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Financieel Vitaal verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Financieel Vitaal

Financieel Vitaal is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Financieel Vitaal aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Financieel Vitaal is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien Financieel Vitaal aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


VervaltermijnElk recht van de klant op schadevergoeding van Financieel Vitaal vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Financieel Vitaal toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

Is de nakoming van de verplichtingen door Financieel Vitaal niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Financieel Vitaal in verzuim is. 

Financieel Vitaal heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Financieel Vitaal kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Financieel Vitaal in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Financieel Vitaal kan worden toegerekend in een van de wil van Financieel Vitaal onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Financieel Vitaal kan worden verlangd. 

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Financieel Vitaal 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Financieel Vitaal er weer aan kan voldoen. 

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

Financieel Vitaal is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

Financieel Vitaal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Financieel Vitaal zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Financieel Vitaal. 

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Financieel Vitaal bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Financieel Vitaal is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 15 juni 2023.