Financieel Vitaal
Hulp bij geldzorgen via jouw werkgever

Blog

16.08.2021

Stress bij personeel met schulden

Financiële problemen bij werknemers bestaan uit twee elementen. Enerzijds de feitelijke materiële financiële situatie, anderzijds de stress die de werknemer hierdoor ervaart. Door deze complexe en gecompliceerde problematiek is het belangrijk dat de financieel coach naast gedegen kennis van financiële zaken ook beschikt over professionele coachvaardigheden. 

Bewust worden en doelgericht anticiperen
In het kader van mijn Bachelor Toegepaste Psychologie heb ik een literatuuronderzoek gedaan naar de verschillende stressoren die een grote rol spelen bij mensen met financiële problemen. Deze informatie wil ik graag delen. Hiermee kunnen hulpverleners zich meer bewust worden van de persoonlijke ervaringen van werknemers met schulden en doelgerichter anticiperen met aansluitende methodieken. Door middel van het literatuuronderzoek worden verschillende theorieën over negatieve stress getoetst aan enkele cases uit de praktijk en andersom. Het doel van mijn onderzoek is om tot een aantal aanbevelingen te komen waarmee hulpverleners medewerkers met geldzorgen effectiever en efficiënter kunnen begeleiden.

Nibud-onderzoek personeel met ernstige geldzorgen
Uit eerder onderzoek in opdracht van het Nibud blijkt dat 62% van de werkgevers personeel heeft met ernstige geldzorgen. Dit kost het bedrijf, de organisatie of de instelling op jaarbasis gemiddeld € 13.000 per medewerker met geldzorgen. Een werkgever heeft dus belang bij het oplossen van de financiële problemen van het personeel. Als effectieve hulpmiddelen adviseert het Nibud persoonlijke coaching bij het oplossen van de financiële probleemsituatie en preventieve middelen zoals laagdrempelige toegang tot financieel advies en workshops via de werkgever.

Belangrijke conclusies in deze Nibud-rapportage zijn verder dat het merendeel van de werkgevers:
- financiële gezondheid van hun werknemers belangrijk vindt;
- actie onderneemt zodra financiële problemen van werknemers aan het licht komen;
- preventieactiviteiten onderneemt om financiële problemen op de werkvloer te voorkomen;
- gebruik maakt of behoefte heeft aan ondersteuning.

Effectieve financiële coaching
Een van de aanbevelingen van het Nibud is het aanbieden van financiële coaching door werkgevers aan hun werknemers met financiële problemen. Uit het Nibud-rapport blijkt verder niets over de inhoud van deze individuele begeleiding. In de markt zijn meerdere partijen die hun dienstverlening in dit werkveld aanbieden, ieder met hun eigen achtergrond en insteek. Niet alle werkwijzen zullen even effectief zijn. Om te kunnen bepalen welke begeleiding personeel met schulden nodig heeft om de financiële problemen effectief op te kunnen lossen heb ik door middel van een literatuuronderzoek in kaart gebracht welke stressoren (verschillende oorzaken van stress) een rol spelen en welk effect dit heeft op de Self-Efficacy (Bandura, 1999) van de medewerker. Op basis van deze informatie krijgen financieel coaches een beter beeld waar persoonlijke coachbehoeften liggen bij personeel met geldzorgen.

Financiële zorgen merkbaar op de werkvloer
Medewerkers met ernstige financiële problemen lopen een groter risico op stress. Door de effecten van de financiële zorgen op het organisme wordt de self-afficacy van de betreffende medewerker voor een groot deel gedeactiveerd. Het persoonlijke vermogen om succesvol zelfstandig de problematische financiële situatie op te lossen wordt hierdoor (sterk) verminderd. Bij vermindering van self-afficacy is de kans groot dat niet-helpende copingstijlen worden gehanteerd. Hierdoor kunnen de materiële financiële problemen onnodig lang in stand blijven of zelfs verergeren. Financiële zorgen hebben daardoor ook hun weerslag op de prestaties op de werkvloer.

Medewerker in eigen kracht zetten
Door het inzetten van persoonlijke coaching gericht op verbetering van de self-afficacy kan de medewerker meer in zijn kracht gezet worden om de financiële probleemsituatie zelf succesvol aan te pakken. Hierbij dient rekening te worden gehouden met factoren in de persoon zelf (emotie, behoeften, persoonlijkheid, fysiologie, gedachten) en met factoren rondom de persoon zoals de sociaal-maatschappelijke omgeving en de culturele afkomst.

Download hier het complete literatuuronderzoek Stress bij personeel met schulden.

Erna Knipscheer - 14:56 | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

To reduce automated spam, this function is protected with a captcha.

This requires content from the third-party provider Google to be loaded and cookies to be stored.