Financieel Vitaal
Hulp bij geldzorgen via jouw werkgever

Blog

16.08.2021

Stress bij personeel met schulden

Financiële problemen bij werknemers bestaan uit twee elementen. Enerzijds de feitelijke materiële financiële situatie, anderzijds de stress die de werknemer hierdoor ervaart. Door deze complexe en gecompliceerde problematiek is het belangrijk dat de financieel coach naast gedegen kennis van financiële zaken ook beschikt over professionele coachvaardigheden. 

Bewust worden en doelgericht anticiperen
In het kader van mijn Bachelor Toegepaste Psychologie heb ik een literatuuronderzoek gedaan naar de verschillende stressoren die een grote rol spelen bij mensen met financiële problemen. Deze informatie wil ik graag delen. Hiermee kunnen hulpverleners zich meer bewust worden van de persoonlijke ervaringen van werknemers met schulden en doelgerichter anticiperen met aansluitende methodieken. Door middel van het literatuuronderzoek worden verschillende theorieën over negatieve stress getoetst aan enkele cases uit de praktijk en andersom. Het doel van mijn onderzoek is om tot een aantal aanbevelingen te komen waarmee hulpverleners medewerkers met geldzorgen effectiever en efficiënter kunnen begeleiden.

Nibud-onderzoek personeel met ernstige geldzorgen
Uit eerder onderzoek in opdracht van het Nibud blijkt dat 62% van de werkgevers personeel heeft met ernstige geldzorgen. Dit kost het bedrijf, de organisatie of de instelling op jaarbasis gemiddeld € 13.000 per medewerker met geldzorgen. Een werkgever heeft dus belang bij het oplossen van de financiële problemen van het personeel. Als effectieve hulpmiddelen adviseert het Nibud persoonlijke coaching bij het oplossen van de financiële probleemsituatie en preventieve middelen zoals laagdrempelige toegang tot financieel advies en workshops via de werkgever.

Belangrijke conclusies in deze Nibud-rapportage zijn verder dat het merendeel van de werkgevers:
- financiële gezondheid van hun werknemers belangrijk vindt;
- actie onderneemt zodra financiële problemen van werknemers aan het licht komen;
- preventieactiviteiten onderneemt om financiële problemen op de werkvloer te voorkomen;
- gebruik maakt of behoefte heeft aan ondersteuning.

Effectieve financiële coaching
Een van de aanbevelingen van het Nibud is het aanbieden van financiële coaching door werkgevers aan hun werknemers met financiële problemen. Uit het Nibud-rapport blijkt verder niets over de inhoud van deze individuele begeleiding. In de markt zijn meerdere partijen die hun dienstverlening in dit werkveld aanbieden, ieder met hun eigen achtergrond en insteek. Niet alle werkwijzen zullen even effectief zijn. Om te kunnen bepalen welke begeleiding personeel met schulden nodig heeft om de financiële problemen effectief op te kunnen lossen heb ik door middel van een literatuuronderzoek in kaart gebracht welke stressoren (verschillende oorzaken van stress) een rol spelen en welk effect dit heeft op de Self-Efficacy (Bandura, 1999) van de medewerker. Op basis van deze informatie krijgen financieel coaches een beter beeld waar persoonlijke coachbehoeften liggen bij personeel met geldzorgen.

Financiële zorgen merkbaar op de werkvloer
Medewerkers met ernstige financiële problemen lopen een groter risico op stress. Door de effecten van de financiële zorgen op het organisme wordt de self-afficacy van de betreffende medewerker voor een groot deel gedeactiveerd. Het persoonlijke vermogen om succesvol zelfstandig de problematische financiële situatie op te lossen wordt hierdoor (sterk) verminderd. Bij vermindering van self-afficacy is de kans groot dat niet-helpende copingstijlen worden gehanteerd. Hierdoor kunnen de materiële financiële problemen onnodig lang in stand blijven of zelfs verergeren. Financiële zorgen hebben daardoor ook hun weerslag op de prestaties op de werkvloer.

Medewerker in eigen kracht zetten
Door het inzetten van persoonlijke coaching gericht op verbetering van de self-afficacy kan de medewerker meer in zijn kracht gezet worden om de financiële probleemsituatie zelf succesvol aan te pakken. Hierbij dient rekening te worden gehouden met factoren in de persoon zelf (emotie, behoeften, persoonlijkheid, fysiologie, gedachten) en met factoren rondom de persoon zoals de sociaal-maatschappelijke omgeving en de culturele afkomst.

Download hier het complete literatuuronderzoek Stress bij personeel met schulden.

Erna Knipscheer - 14:56 | Een opmerking toevoegen

02.07.2021

Rust en vertrouwen als geheim recept voor financiële vitaliteit

Dit is mijn eerste post voor de website van Financieel Vitaal. In het verleden heb ik vaker geschreven voor websites of in vakbladen. Toch is deze eerste blog wel even een dingetje. Wat is mijn toonzetting? Wat wordt het onderwerp? Het is per slot van rekening de eerste blog voor mijn nieuwe label. Alle ogen zijn gericht op Kwatta nu ik met een geheel nieuw concept kom.

Helder en concreet
Het werd hoog tijd om kleur te bekennen en het verleden los te laten. Ik moet duidelijker worden over wat ik precies doe. Wat ik voor mijn klanten en opdrachtgevers kan betekenen. Kiezen en gekozen worden. Ik profileerde mezelf met teveel verschillende dingen zodat andere mensen het niet meer snappen. Dat komt omdat je eclectisch werkt, zegt mijn studiecoach vandaag. In gewone mensentaal betekent dit dat ik uit allerlei methoden en technieken de elementen eruit pak die in mijn praktijk effectief zijn. Daarom kan ik perfect op maat werken, gaat de studiecoach verder, het grote nadeel is dat ik mezelf lastig kan presenteren. Ik kan moeilijk aan een ander en uitleggen wat ik precies doe. Dit klinkt mij niet vreemd in de oren.

Rust geven
Afgelopen weken heb ik meerdere mensen om een review voor de nieuwe website van Financieel Vitaal gevraagd. Een aantal daarvan mag ik publiceren in mijn portfolio. In meerdere reviews komt als rode draad het geven van “rust” en “vertrouwen” naar voren. Rust in de zin van een fijner gevoel door vermindering van de financiële stress. Mensen kunnen weer beter slapen en eten, zijn minder prikkelbaar en kunnen zich weer beter concentreren. 

Vertrouwen bieden
Vertrouwen heeft alles te maken met het teruggeven van structuur en controle over het eigen leven van de ander. Inzicht en overzicht in de financiële probleemsituatie, inclusief de mogelijke wegen uit de penarie. Dit geeft vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen heeft ook te maken met mijzelf als mens en financieel deskundige. Ik vind het daarom een groot compliment om dit terug te lezen in de reviews. Dank jullie wel daarvoor! 

Mijn geheim voor succesvolle financiële coaching
Vertrouwen en onvoorwaardelijke acceptatie geeft een mens rust. Zo komt de ander weer in zijn eigen kracht om zelf de problemen op te kunnen lossen. Als financieel coach maak ik mezelf het liefst overbodig. Ik analyseer de situatie, verstrek de benodigde informatie, ben een wegwijzer, als het moet een mediator, moedig de klant aan en vang ‘m op als dat nodig is. De klant is in mijn ogen de deskundige over zijn of haar eigen leven. Hoe ik dat allemaal doe? Op intuïtie en jarenlange ervaring. Ik zal je de details besparen. Dat is beter weet ik nu. Belangrijkste is dat het in de praktijk werkt!

Wat vind jij van mijn manier van werken? Ik lees graag jouw mening in het opmerkingenveld…

  

Erna Knipscheer - 14:24 | 1 opmerking